Stanovy spolku

Stanovy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Rosteme s dětmi, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Krásné č.p. 124, 739 04.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, založeným na základě jejich společného zájmu. Tím je aktivní rodičovství, úzké propojení s přírodou a připomínání si tradic našich předků. Spolek působí na území Moravskoslezského kraje. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 3
Ú
čel spolku

Účelem spolku je organizovat činnosti a aktivity dětí zejména v oblastech:

 • rozvoje pohybových, výtvarných a hudebních dovedností dítěte,
 • vedení dětí k respektu a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • vedení dětí k návratu k tradicím,
 • mezigeneračního propojení,
 • využití pedagogických přístupů respektujících osobnost dítěte, např. principy M.Montessori
 • spolek působí v souladu s EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Čl. 4

Hlavní činnost spolku

 • provozování lesního klubu, který bude zajišťovat a organizovat mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního a školního věku ve volné přírodě, včetně zajištění zdravého stravování, s cílem všestranného a harmonického rozvoje dětí
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy, workshopy, semináře), kroužků, táborů a kulturních akcí pro děti a dospělé
 • organizování aktivit pro trávení společného volného času rodin členů spolku
 • vzdělávaní dětí školního věku – komunitní vzdělávání

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Členství vzniká rozhodnutím Výboru spolku, a to na základě doručené, řádně vyplněné a podepsané přihlášky zájemce o členství.

Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

Prvními členy se automaticky stávají zakládající členové spolku, tzv. přípravný výbor spolku. Členové se scházejí na Členské schůzi.

Spolek povede seznam svých členů. Seznam členů spolku nebude veřejně přístupný. Shromažďování osobních údajů bude odpovídající pouze stanovenému účelu, v nezbytném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu.

5.1. Členství ve spolku je dvojího druhu: aktivní a pasivní.

a) Aktivní členové

– členové Výboru spolku,

– pasivní člen, který po dvou (2) letech členství požádá Výbor o změnu členství z pasivního na aktivní a Výbor požadavek schválí,

– pasivní člen, u kterého Výbor rozhodne, dle vlastního uvážení, o změně druhu členství z pasivního na aktivní, a to s předchozím souhlasem dotčeného člena spolku.

b) Pasivní členové

– osoby, které byly přijaty za členy Výborem spolku na základě písemné přihlášky.

5.2. Práva členů spolku:

Aktivní člen má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti spolku

b) volit Výbor spolku a další orgány,

c) být volen do orgánů spolku,

d) hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,

e) na osvobození od placení členských příspěvků pokud je zároveň členem Výboru.

Pasivní člen má stejná práva jako aktivní s výjimkou b) a e), přičemž hlas pasivního člena je pouze hlasem poradním.

5.3. Povinnosti členů spolku:

Aktivní člen má povinnosti:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a Výkonným výborem schválená vnitřní pravidla spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky stanovené Výborem, pokud není zároveň členem Výboru.

Pasivní člen má povinnosti dodržovat body a) a d)

Členské příspěvky jsou odstupňovány podle míry, v jaké členové spolku využívají aktivity a zázemí spolku.

Čl. 6
Zánik
členství

Členství zaniká vystoupením, vyloučením člena ze spolku, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně. Člena lze ze spolku vyloučit rozhodnutím Výboru, pokud závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Člen, proti kterému návrh o vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Členství zaniká dnem doručení oznámení spolku o ukončení členství nebo rozhodnutím Výboru o vyloučení. Doručení oznámení, návrhu o vyloučení, nebo rozhodnutí o vyloučení může být provedeno elektronicky na adresu uvedenou v přihlášce.

Čl. 7
Orgány spolku

Orgány spolku jsou Výbor, Členská schůze.

7.1.Výbor

7.1.1. Výbor je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. Výbor má 3 členy, jeho funkční období je pětileté. Členem Výboru se může stát člen spolku, po minimálně dvou (2) letech členství. V případě zániku členství člena výboru může výbor kooptovat do výboru stávajícího aktivního člena spolku, na kterém se členové Výboru jednohlasně shodnou.

7.1.2. Členem Výboru se může stát jen svéprávná a bezúhonná osoba. Bezúhonnou se rozumí osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ní hledí v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

7.1.3. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, jeho jednání svolává předseda nebo člen Výboru. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání všichni tři jeho členové. Rozhodnutí Výbor přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výboru má jeden hlas.

7.1.4. Jednání Výboru se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční hovor, apod.).

7.1.5 Výbor dále:

a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru spolku,

b) předkládá zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok,

c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,

d) rozhoduje o zániku spolku,

e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,

f) schvaluje vnitřní pravidla spolku,

g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z Členské schůze,

h) je zodpovědný za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku,

i) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

j) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů ze spolku; schválit přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda Výboru svým rozhodnutím.

7.1.6. Funkce člena Výboru zaniká:

Doručením písemného oznámení člena Výboru o tom, že se vzdává této funkce, ostatním členům Výboru, úmrtím nebo zánikem členství ve spolku. Dále rozhodnutím Výboru o odvolání člena z funkce pokud závažně porušil povinnost vyplývající z jeho funkce.

7.2. Členská schůze

7.2.1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Členská schůze je svolávána předsedou Výboru spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující.

7.2.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů spolku. Usnesení Členská schůze přijímá nadpolovičním počtem přítomných hlasů. Každý z členů má jeden hlas.

7.2.3. Členská schůze dále:

a) kontroluje rozhodnutí Výboru spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, které předkládá Výboru k projednání,

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok,

c) připomínkuje rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku,

d) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období.

7.3. Statutární orgán

7.3.1. Statutární orgán spolku je kolektivní – je jím Výbor.

7.3.2. Jménem spolku je oprávněn samostatně jednat každý člen Výboru.

Čl. 8
Hospoda
ření spolku

8.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, z darů od fyzických a právnických osob, grantů, nadací a příjmů z hlavní činnosti spolku.

8.2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 Čl. 9
Záv
ěrečná ustanovení

9.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

9.2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 1. 6. 2016, účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě 27. 6. 2016.

9.3. Stanovy byly doplněny o bod v čl. 3 ve znění “spolek působí v souladu s EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta” na schůzi Výboru spolku ze dne 2. 3. 2020.