Stanovy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Rosteme s dětmi, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Krásné č.p. 124, 739 04.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, založeným na základě jejich společného zájmu. Tím je aktivní rodičovství, úzké propojení s přírodou a připomínání si tradic našich předků. Spolek působí na území Moravskoslezského kraje. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 3
Ú
čel spolku

Účelem spolku je organizovat činnosti a aktivity dětí zejména v oblastech:

 • rozvoje pohybových, výtvarných a hudebních dovedností dítěte,
 • vedení dětí k respektu a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • vedení dětí k návratu k tradicím,
 • mezigeneračního propojení,
 • využití pedagogických přístupů respektujících osobnost dítěte, např. principy M.Montessori
 • spolek působí v souladu s EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Čl. 4

Hlavní činnost spolku

 • provozování lesního klubu, který bude zajišťovat a organizovat mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního a školního věku ve volné přírodě, včetně zajištění zdravého stravování, s cílem všestranného a harmonického rozvoje dětí
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy, workshopy, semináře), kroužků, táborů a kulturních akcí pro děti a dospělé
 • organizování aktivit pro trávení společného volného času rodin členů spolku
 • vzdělávaní dětí školního věku – komunitní vzdělávání

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Členství vzniká rozhodnutím Výboru spolku, a to na základě doručené, řádně vyplněné a podepsané přihlášky zájemce o členství.

Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

Prvními členy se automaticky stávají zakládající členové spolku, tzv. přípravný výbor spolku. Členové se scházejí na Členské schůzi.

Spolek povede seznam svých členů. Seznam členů spolku nebude veřejně přístupný. Shromažďování osobních údajů bude odpovídající pouze stanovenému účelu, v nezbytném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu.

5.1. Členství ve spolku je dvojího druhu: aktivní a pasivní.

a) Aktivní členové

– členové Výboru spolku,

– pasivní člen, který po dvou (2) letech členství požádá Výbor o změnu členství z pasivního na aktivní a Výbor požadavek schválí,

– pasivní člen, u kterého Výbor rozhodne, dle vlastního uvážení, o změně druhu členství z pasivního na aktivní, a to s předchozím souhlasem dotčeného člena spolku.

b) Pasivní členové

– osoby, které byly přijaty za členy Výborem spolku na základě písemné přihlášky.

5.2. Práva členů spolku:

Aktivní člen má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti spolku

b) volit Výbor spolku a další orgány,

c) být volen do orgánů spolku,

d) hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,

e) na osvobození od placení členských příspěvků pokud je zároveň členem Výboru.

Pasivní člen má stejná práva jako aktivní s výjimkou b) a e), přičemž hlas pasivního člena je pouze hlasem poradním.

5.3. Povinnosti členů spolku:

Aktivní člen má povinnosti:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a Výkonným výborem schválená vnitřní pravidla spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky stanovené Výborem, pokud není zároveň členem Výboru.

Pasivní člen má povinnosti dodržovat body a) a d)

Členské příspěvky jsou odstupňovány podle míry, v jaké členové spolku využívají aktivity a zázemí spolku.

Čl. 6
Zánik
členství

Členství zaniká vystoupením, vyloučením člena ze spolku, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně. Člena lze ze spolku vyloučit rozhodnutím Výboru, pokud závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Člen, proti kterému návrh o vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Členství zaniká dnem doručení oznámení spolku o ukončení členství nebo rozhodnutím Výboru o vyloučení. Doručení oznámení, návrhu o vyloučení, nebo rozhodnutí o vyloučení může být provedeno elektronicky na adresu uvedenou v přihlášce.

Čl. 7
Orgány a organizační uspořádání spolku

1. Orgány spolku jsou:

– Výbor

– Členská schůze

2. Organizační struktura Spolku je dvoustupňová, tvoří ji:

a) Rosteme s dětmi, z. s. jako celek, reprezentovaná orgány spolku,

b) Pobočné spolky.

Čl. 8
Orgány spolku

8.1. Výbor

8.1.1. Výbor je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. Výbor má 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a metodika. Funkční období Výboru je pětileté. Členem Výboru se může stát člen spolku, po minimálně dvou (2) letech členství, a to i opakovaně. V případě zániku členství člena výboru může výbor kooptovat do výboru stávajícího aktivního člena spolku, na kterém se členové Výboru jednohlasně shodnou. V rámci Výboru si volíme funkce předseda místopředseda metodik

8.1.2. Členem Výboru se může stát jen svéprávná a bezúhonná osoba. Bezúhonnou se rozumí osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ní hledí v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

8.1.3. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, jeho jednání svolává předseda nebo člen Výboru. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání všichni tři jeho členové. Rozhodnutí Výbor přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výboru má jeden hlas.

8.1.4. Jednání Výboru se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční hovor, apod.).

8.1.5 Výbor dále:

a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru spolku,

b) předkládá zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok,

c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,

d) rozhoduje o zániku spolku,

e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,

f) schvaluje vnitřní pravidla spolku,

g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z Členské schůze,

h) je zodpovědný za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku,

i) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

j) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů ze spolku nebo pozastavení členství; schválit přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda Výboru svým rozhodnutím,

k) rozhoduje o založení a zrušení pobočného spolku,

l) volí ze svých členů předsedu pobočného spolku, pokud byl rozhodnutím Výboru zřízen,

m) rozhoduje v dalších záležitostech pobočného spolku v souladu s ust. čl. 9 těchto stanov,

n) uděluje čestné členství

8.1.6. Funkce člena Výboru zaniká:

Doručením písemného oznámení člena Výboru o tom, že se vzdává této funkce, ostatním členům Výboru, úmrtím nebo zánikem členství ve spolku. Dále rozhodnutím Výboru o odvolání člena z funkce pokud závažně porušil povinnost vyplývající z jeho funkce.

8.2. Členská schůze

8.2.1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Členská schůze je svolávána předsedou Výboru spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující.

8.2.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů spolku. Usnesení Členská schůze přijímá nadpolovičním počtem přítomných hlasů. Každý z členů má jeden hlas.

8.2.3. Členská schůze dále:

a) kontroluje rozhodnutí Výboru spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, které předkládá Výboru k projednání,

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok,

c) volí, popřípadě odvolává členy Výboru spolku,

d) připomínkuje rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku,

e) určuje koncepci činnosti spolku a jeho cíle na příští období,

8.3. Statutární orgán

8.3.1. Statutární orgán spolku je kolektivní – je jím Výbor.

8.3.2. Jménem spolku je oprávněn samostatně jednat každý člen Výboru.

Čl. 9

Pobočné spolky

9.1. Spolek zřizuje pobočné spolky ve smyslu ust. § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti spolku, pobočný spolek se nemůže jakkoliv oddělit od hlavního spolku.

9.2. Pobočný spolek se zakládá rozhodnutím Výboru. V rozhodnutí se stanoví název pobočného spolku dle podmínek stanovených v odst. 9.3. tohoto článku stanov, sídlo pobočného spolku, popř. i zvláštní účel pobočného spolku. Není-li v rozhodnutí o zřízení pobočného spolku určeno jinak, účelem pobočného spolku je přispívat k naplňování účelu spolku ve smyslu těchto stanov, především na území kraje, v jehož obvodu je sídlo pobočného spolku.

9.3. Název pobočného spolku se skládá ze samotného názvu pobočného spolku a dodatku „pobočný spolek Rosteme s dětmi“, odděleného od názvu čárkou (např. „Lesní mateřská škola Jasněnka, pobočný spolek Rosteme s dětmi“).

9.4. Statutárním a zároveň nejvyšším orgánem pobočného spolku je předseda. Předseda jedná za pobočný spolek samostatně. Předsedu pobočného spolku volí Výbor spolku z řad svých členů. Funkční období předsedy pobočného spolku je shodné s funkčním obdobím Výboru, jejímž rozhodnutím byl do funkce zvolen, nezanikne však dříve, než je zvolen nový předseda pobočného spolku.

9.5. Členové pobočného spolku se automaticky stávají členy spolku. Členská práva a povinnosti vykonávají členové spolku prostřednictvím spolku a jeho orgánů.

9.6. Pobočný spolek podléhá rozhodovací pravomoci orgánů spolku ve všech záležitostech spolku jako celku. Nestanoví-li tyto stanovy výslovně jinak, rozhodují orgány pobočného spolku o vnitřních záležitostech pobočného spolku samostatně, vždy však musí rozhodovat v souladu se zákony ČR, těmito stanovami a případně též rozhodnutími orgánů spolku.

9.7. Výbor spolku může zrušit rozhodnutí orgánu pobočného spolku pro rozpor s dobrými mravy, se zákonem nebo stanovami spolku, a to do jednoho roku ode dne vydání rozhodnutí orgánu pobočného spolku.

9.8. Vnitřní poměry pobočného spolku, zejména bližší vymezení cílů činnosti, organizační uspořádání orgánů a jejich kompetence při rozhodování, způsoby rozhodování a úpravu vnitřních pravidel pro postupy (směrnice) upraví Výbor spolku statutem pobočného spolku, shledá-li to účelným.

9.9. Členové orgánů pobočného spolku jsou zavázáni poskytnout spolku veškerou součinnost potřebnou při naplňování účelu spolku.

9.10. Spolek neručí za závazky pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky spolku.

9.11. K právnímu jednání pobočného spolku, jímž má dojít k jakékoliv dispozici s nemovitostí ve vlastnictví pobočného spolku, a k právnímu jednání, z něhož plyne pro pobočný spolek jednorázový nebo i dlouhodobý závazek, jehož celková hodnota přesahuje 120.000,- Kč nebo k uzavření smlouvy o úvěru (nebo smlouvy obdobné) a podání žádosti o grant je předseda pobočného spolku povinen vyžádat sipředchozí souhlas Předsedy spolku. Z právních jednání předsedy pobočného spolku, ve smyslu předchozí věty, učiněných bez souhlasu Předsedy spolku, je předseda pobočného spolku zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem.

9.12. O zrušení pobočného spolku rozhoduje Členská schůze. Likvidátora pobočného spolku jmenuje Výbor. Likvidační zůstatek pobočného spolku je po skončení likvidace převeden na spolek.

Čl. 10
Hospoda
ření spolku

10.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, z darů od fyzických a právnických osob, grantů, nadací a příjmů z hlavní činnosti spolku.

10.2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 11
Záv
ěrečná ustanovení

11.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

11.2. Tyto stanovy byly schváleny na schůzi Výboru spolku dne 10. 10. 2023.

11.3. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením.

V Krásné dne 10. 10. 2023