Pedagogická koncepce

"Lidé s vnitřním vedením dělají to, co nejraději dělají, mají transformovaný zájem, který je povznáší, pronikají do tajemství života a vyhrávají jeho odměny nejen pro sebe, ale pro všechny."

Maria Montessori, To Educate the Human Potential

Náš cíl – absolvent Jasanu, který:

 • Ví, že je tvůrcem svého života a následuje své vnitřní vedení.
 • Je integrovanou osobností s propojením „hlava-srdce-ruka“, kdy jednání (činy a slova) jsou v souladu s jeho pocity a myšlenkami.
 • Směřuje k celistvosti, tj. je zdravě sebe-vědomý. Zná své dary, schopnosti, talenty, a také své nedokonalosti, které se učí přijímat.
 • Uvědomuje si, že odlišnost či rozdílnost není problémem, nýbrž inspirací. Je otevřený a vnímavý k sobě i svému okolí.
 • Je zodpovědně svobodný, se schopností uvažovat bez posuzování či odsuzování.
 • Ví, co znamená citlivá, vstřícná a podporující komunikace.
 • Je tvořivý, zvídavý a žasne nad pestrostí života.
 • Je svůj, svobodný.

Pedagogické přístupy ve školní partě

 • Nejvyšší hodnotou je: ÚCTA a péče k sobě, druhým a prostředí
 • Učení je jakákoli činnost, která dítě rozvíjí.
 • Připravené prostředí – bohatost podnětů, montessori pomůcky, učebny, zahrada, les aj.
 • Připravený pedagog – radostný pozorovatel s chutí stále se učit a žasnout. Vychází z potřeb a tendencí dítěte a má didaktickou odpovědnost. Pečuje o podnětné prostředí. Pozoruje děti, zažehává plamínky zájmu, jemně vede. Nepředává učivo, nýbrž nástroje, jak se lze učit, dává tzv. inspirační lekce. Vytváří bezpečný a chráněný prostor pro učení se a dělání chyb. Každý toužíme po lásce, pochopení a přijetí.
 • Kosmická výchova – podává dětem ucelený obraz světa v propojených souvislostech. Velké a malé příběhy Marie Montessori (Bůh, který nemá ruce, O vzniku života na Zemi, O původu lidí (vývoj člověka z hlediska jeho potřeb), O vzniku písma, O vývoji čísel a další)., bez dělení na jednotlivé předměty (jazyky a matematika jsou chápány jako potřebné nástroje k získání dalších informací).
 • Praktický život – práce venku, v kuchyni, úklid a péče o zázemí a jeho zkrášlování, řemeslné a rukodělné činnosti, nakupování, vaření, třídění odpadů, zdravověda, sportovní aktivity, cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.
 • Procesy učení – kontinuita, návaznost, propojování, vnímání souvislostí, myšlenkové mapy, opakování, spirálové učení. Propojení „mysl, srdce, ruka“, tj. využívání paměti sémantické (fakta, data), epizodické (emoce, vzpomínky, Já, události v čase) a procedurální (dovednosti).
 • Výchova k míru, skutečně lidskému chování.
 • Zkušenosti našich předků, rituály, iniciace – úcta a posvátnost, přirozená motivace dětí, dodržování pravidel.
 • Management třídy – dítě si volí aktivity dle svých preferencí, myšlenkové mapy učiva (vlastní studijní plán), sebehodnocení (dítě si píše vlastní vysvědčení), konzultace s pedagogem, reflexe na elipsách
 • Demokratický systém – děti od 1. – 5. ročníku jsou stmeleny do kruhů, v jejichž čele je kapitán. Kapitán pečuje o svůj kruh a účastní se kapitanátu. Kapitanát svolává studentská rada, kterou tvoří děti 2. stupně. Studentská rada se podílí na organizaci a chodu školy, účastní se pedagogických porad a třídních schůzek, navrhuje změny a je spojnicí mezi Větví nejstarších (dospělí) a dětmi.
 • Setkávání s dalšími inspirativními dospělými

O praxi montessori přístupů v Jasanu níže na stránce zde.

Průběh dne – první trojročí

7.45 – 8.00 postupný příchod dětí

8.00 – 11.30 objevná a tvořivá činnost dětí dle jejich preferencí, uvnitř či v terénu (učení = veškeré aktivity, které děti rozvíjí), 3-hodinový cyklus s ukázkami v návaznosti na Velké příběhy, prezentace montessori pomůcek aj., svačina individuálně v průběhu cyklu

11.30 – 12.00 příprava stolování, oběd

12.00 – 12.30 zápis do školního deníku, reflexe na elipse a odpolední odpočinek

12.30 – 14.00 odpolední kroužky (vaření, tvoření, výtvarka, dílny, pohyb aj.)

14.00 – 14.45 volná činnost dětí venku či uvnitř (četba, deskové hry, rukodělné tvoření, sport, dílna, péče o zahradu, divadlo či muzicírování)

14.45 – 15.00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

Průběh dne – druhé trojročí

Děti druhého trojročí mají v pondělí Den ukázek, kdy z jednotlivých předmětů dostávají zážehy a inspirace. Další dny věnují samostudiu. Děti mají každý den anglický jazyk.

8.00 – 13.15 studium s pauzou na svačinu a oběd

13.15 – 14.00 odpolední kroužky (vaření, tvoření, výtvarka, dílny, pohyb aj.)

14.45 – 15.00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

DNY D A VÝPRAVY/EXPEDICE

Součástí naší koncepce je bytí v přírodě. Čtvrtky střídají dny D s výpravami, projektovými dny v terénu i uvnitř (zeměpis, biologie, fyzika, chemie, informatika). 4x ročně vyjíždíme na několikadenní expediční výpravy, které si děti organizují samy.

Děti si píší vlastní noviny – Jasanové listy.

Etický kodex dospělých v Jasanu

 • Všichni dospělí společně hledají potenciál dítěte a probouzí jeho vnitřní vedení společně s dítětem – nejdříve staví na jeho darech a postupně mu dávají výzvy, tj. budují s dítětem jeho zdravé sebevědomí.
 • Snaží se být přirození, autentičtí a sví, i ve vyjádření emocí. Ví, že je jejich jednání (činy i mluva) vzorem a inspirací pro děti.
 • Jdou cestou „výzva k dospělosti“, kdy vědomě pracují se svým vnitřním zraněným/ublíženým dítětem, uvědomují si své potřeby a péči dávají sami sobě v rámci své sebepéče. Každý se učí umět se postarat o svůj dobrý pocit vědomou volbou svých myšlenek.
 • Zásady citlivé komunikace platí mezi všemi navzájem. Vychází z principů Nenásilné komunikace dle M. B. Rosenberga.
 • Jsou si vědomi, že Jasan je pro ně příležitost. Jsou si vědomi, že tvoří každý okamžik svého života svým výběrem/volbou.
 • Jsou si navzájem svědky svého růstu ve škole. Pokud je potřeba pomoct, jsou si záchrannou sítí.
 • V případě konfliktů, které nedokáží dva dospělí zvládnout či uchopit, požádají o pomoc další a společně v kruhu hledají řešení.
 • Základní hodnotou školní party Jasan je úcta, k sobě, druhým, přírodě, věcem, Zemi. Snažíme se o její naplňování v každodenním životě.
 • Průvodce je pozorovatel a nadšený inspirátor. Je hravý, žasnoucí a ptá se (nedává odpovědi). Často se musí upozadit a naslouchat. Má rád každé jednotlivé dítě.
 • Průvodce se snaží být profesionál ve smyslu, že neprojektuje své osobní problémy na děti a nemluví o nich před dětmi.
 • Průvodci táhnou za jeden provaz, a tak i vystupují při jednání s rodiči a třetími osobami.
 • Průvodci sdílí své nápady, tipy, vhledy, didaktické metody a pomůcky. Předávají si zkušenosti, spolu-tvoří výuku i atmosféru ve škole.
 • Průvodci zachovávají mlčenlivost o tématech, která společně řeší, když hledají „klíč“ ke konkrétním dětem.