Provozní řád Jasněnka

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU JASNĚNKA

Platnost: od 1. 7. 2022 Účinnost: od 1. 9. 2022

Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163, č. ú. 2302041149 /2010

Email: lkjasnenka@gmail.com, web: www.rostemesdetmi.cz

Kontaktní osoba: Hana Fingrová, telefon 775 664 797

Adresa: Lesní klub Jasněnka, Malenovice č. p. 241, 739 11

PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád Lesního klubu Jasněnka (dále jen LK Jasněnka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, zákonných zástupců, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi zákonnými zástupci a zřizovatelem, tj. spolkem Rosteme s dětmi, z.s. Provozní řád LK Jasněnka se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u předsedy spolku Rosteme s dětmi, z.s.

Způsob fungování Lesního klubu

Chod lesního klubu by se neobešel bez spolupráce se zákonnými zástupci, přičemž je takový způsob fungování klubu nedílnou součástí jeho udržitelnosti, zároveň pak spolupráce a dobré vztahy se zákonnými zástupci vytvářejí pozitivní prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi průvodci a zákonnými zástupci jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí klubu, setkání se zákonnými zástupci atd.). Proto je žádoucí, aby zákonní zástupci aktivně spolupracovali s průvodci LK, účastnili se setkání se zákonnými zástupci, slavností, společných výletů, pomocných prací na pozemku, apod. Každou členskou rodinu zveme ke spolupráci a žádáme o účast na brigádách, které se budou konat pravidelně od jara do podzimu. V zimním období pak půjde zejména o odklízení sněhu, sekání třísek, chystání dřeva na topení apod. Termíny organizovaných brigád budou oznámeny předem, zákonný zástupce však může po domluvě s koordinátorkou práci vykonat i jindy. K dispozici bude pravidelně aktualizovaný seznam činností, které je třeba v zázemí provést.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k chodu lesního klubu a konzultovat záležitosti týkající se jeho dítěte s průvodci. Uvítáme náměty a nápady, které mohou přispět k obohacení našeho programu. Zákonní zástupci dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu prostřednictví interního informačního systému, informacemi vyvěšenými na naší webové stránce nebo na setkáních. Zákonní zástupci se mohou dále podílet na chodu klubu svými podněty, pomocí s přípravami na slavnostech, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce), materiální výpomocí, přípravou obědů, svačinek, doprovodem na výlety, akcemi pro děti, organizací přednášek, apod. Setkání se zákonnými zástupci se koná min. 3x za školní rok. Termín konání setkání je oznámen zákonným zástupcům emailem min. 14 dnů předem. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s průvodci v zázemí klubu – mimo dobu hlavního programu, email, SMS, FB, v akutním případě telefon.

Zázemí

Zázemím pro náš lesní klub je místnost při nemovitosti v Malenovicích u kostelíka na Borové, 650 m od autobusové zastávky Malenovice, Borová. Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, průvodci, zákonní zástupci, ostatní zaměstnanci LK Jasněnka. Principem Lesního klubu Jasněnka je častý pobyt v přírodě. Proto děti tráví primárně čas venku. Místnost je v chladných dnech vytápěna podlahovým topením případně kamny zabezpečenými proti úrazu. Lékárnička je umístěna v komodě u vstupu. Prostor je možné větrat dveřmi a oknem. Děti při odpočinku leží na matracích. Každé dítě má vlastní deku uloženou odděleně od ostatních. Ve vedlejší místnosti je toaleta a sprchový kout.

Nakládání s odpady, voda

Před budovou jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Na zahradě je umístěn kompost pro zpracování bio odpadu. Pitná voda je přiváděna vodovodním potrubím.

Provozní podmínky

LK Jasněnka je otevřen dětem předškolního věku od 3 do 6 let. Provozní doba LK Jasněnka je od pondělí do čtvrtku v čase 8:00 – 16:30 hodin. Děti se schází v zázemí LK Jasněnka. Zákonní zástupci využívají k parkování parkoviště v blízkosti kostela na Borové. Zákonní zástupci dbají na to, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní brána i branka. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasněnka nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V případě zájmu a po dohodě se zákonnými zástupci je možné nabídnout provoz LK i v 1 prázdninovém měsíci.

V případě rozšíření provozní doby na 5 dní v týdnu od pondělí do pátku bude docházkový režim následující: pro docházku 3 dny po-st, pro docházku 2 dny čt-pá, pro docházku 4 dny po-čt, a pro docházku 1 den pátek.

Kapacita dětí:

Kapacita skupiny v LK Jasněnka je 8 dětí na jednoho průvodce, maximálně 16 dětí na 2 průvodce. Pokud zájem převyšuje kapacitu LK Jasněnka, vede zřizovatel seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí.

Místo předávání a vyzvedávání dětí:

Předávání a vyzvedávání dětí z LK Jasněnka probíhá v zázemí LK Jasněnka, na adrese Malenovice č. p. 241. V případě výletu či jiné akce je možné místo změnit. O této změně budou zákonní zástupci informováni optimálně týden, nejméně však 24 hodin předem, a to buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím informačního systému. Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v souladu s bodem „Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte“ tohoto Provozního řádu (viz níže).

Přijetí dítěte do LK Jasněnka:

Na přijetí dítěte do LK Jasněnka není právní nárok. O přijetí rozhodují členové Výboru spolku Rosteme s dětmi, z. s. Kritéria rozhodující o přijetí do LK Jasněnka jsou následující:

zralost dítěte pro předškolní docházku – samoobslužnost při jídle, případně i při oblékání, používání plen maximálně na spaní, schopnost ujít minimálně 1 km, věk dítěte v rozmezí 3 – 6 let, datum přijetí přihlášky – dřívější datum přihlášky má přednost, sourozenci mají přednost, seznam čekatelů – náhradníci mají přednost, kapacita – max. 16 dětí na den, zdravotní stav dítěte, děti s vícedenní docházkou mají přednost.

Zápis a přihlášení dítěte, zkušební doba, ukončení docházky

Zápis dětí do LK Jasněnka probíhá v průběhu celého roku. Při zájmu převyšujícím kapacitu vede zřizovatel seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a podle kritérií přijetí. Pro přihlášení do LK Jasněnka nás kontaktujte na e-mailové adrese lkjasnenka@gmail.com, obratem Vám zašleme potřebné dokumenty včetně přihlášky do spolku Rosteme s dětmi z. s. a do LK Jasněnka, které je třeba co možná nejdříve vyplnit, řádně podepsat a doručit oskenované zpět na e-mailovou adresu lkjasnenka@gmail.com nebo předat osobně v zázemí LK Jasněnka. Následně obdržíte emailem informace o výši a termínu splatnosti členského příspěvku. Před zápisem dítěte doporučujeme navštívit LK Jasněnka a osobně se seznámit s prostředím, zázemím a pracovníky. Jedná se o tzv. Den seznámení s Jasněnkou, a je zpoplatněn dle platného ceníku. Při tomto dni doporučujeme zákonným zástupcům naladění se na skupinu a zapojení se do dění LK Jasněnka. Pro případně dotazy využijte dobu mimo hlavní program, tj. doba do ranního kruhu a doba po odchodu dětí domů. Z kapacitních důvodů je návštěva LK Jasněnka možná pouze po telefonické nebo e-mailové domluvě – viz kontaktní údaje. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky potvrzuje, že se předem seznámil s Provozním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Provozní řád je možné ze strany zřizovatele v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Podpisem přihlášky se zřizovatel a zákonní zástupci dítěte dohodnou na oboustranné zkušební době dvou měsíců, během které je možno okamžitě bez udání důvodu ukončit docházku. Zkušební doba začíná běžet dnem, kdy dítě reálně začne docházet do LK. Ukončení docházky je oznámeno odeslání zprávy příslušné straně na e-mailovou adresu. Po uplynutí zkušební doby se dítě automaticky závazně přihlašuje na celý školní rok. V případě potřeby je možné se domluvit na ukončení docházky dítěte během školního roku a to dva měsíce před plánovaným ukončením docházky. Po tuto dobu zákonný zástupce dále hradí členský příspěvek. Zřizovatel potvrdí písemně přijetí oznámení o ukončení docházky. V případě závažných důvodů je možné domluvit odhlášení v kratší lhůtě. Docházka dítěte do lesního klubu je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před zahájením školní docházky dítěte.

Finance

Výše členského příspěvku

Členský příspěvek se platí bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví provozního řádu ve výši dle zvoleného modelu docházky. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD. Při přihlášení dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem uhradí zákonný zástupce jeden měsíční členský příspěvek a to nejpozději do 7 dní od podpisu přihlášky dítěte z důvodu potvrzení rezervované kapacity (platba bude použita jako členský příspěvek na měsíc září nebo na měsíc ve kterém dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání). Platby na další měsíce je nutné provádět vždy na 1 měsíc dopředu. tj. příspěvek na říjen je třeba uhradit do 31. srpna. V případě závažných sociálních důvodů může zákonný zástupce požádat zřizovatele o splátkový kalendář. Výše příspěvku se nemění v závislosti na skutečné docházce dítěte. Za zameškané dny v LK, či na ostatních aktivitách s dětmi nenáleží zákonnému zástupci vrácení členského příspěvku a pokud je z kapacitních důvodů možno, lze zameškané dny nahradit v rámci jiných dní, vždy po předchozí domluvě zákonného zástupce a koordinátorky.

Počet dnů v týdnu, cena za 1 měsíc

1 den  2 000,- Kč

2 dny  3 100,- Kč

3 dny  4 200,- Kč

4 dny  5 300,- Kč

Příspěvky jsou určeny k úhradě mezd zaměstnanců, nákladů na pronájem zázemí a energie a nákladů na vybavení zázemí kreativními potřebami. Zřizovatel je oprávněn upravit výši členského příspěvku za docházku do LK Jasněnka. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejméně 2 měsíce před změnou e-mailem všem členům spolku Rosteme s dětmi, z. s., a zároveň ji uveřejnit na stránkách „https://www.rostemesdetmi.cz/“.

Doplatky za docházku

V případě, že dítě v daném měsíci přesáhne rámec docházkového režimu, ke kterému je přihlášeno, bude doplatek činit 450,- Kč na den.

Příspěvek na občerstvení a pitný režim

Zřizovatel LK nejpozději do 10. dne v měsíci provede vyúčtování příspěvku na občerstvení a pitný režim dle docházky dítěte v předchozím měsíci. Toto vyúčtování zašle zákonnému zástupci jako zprávu prostřednictvím interního informačního systému. Zákonný zástupce je povinen zřídit si povolení k inkasu ve výši 1 500,- Kč za 1 dítě (3 000,- Kč za 2 děti) ve prospěch účtu 2302041149 /2010 k 10. dni v měsíci. Příspěvek na občerstvení a pitný režim činí 75,- Kč na den. Zřizovatel je oprávněn upravit výši příspěvku na občerstvení a pitný režim. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejméně 2 měsíce před změnou e-mailem všem členům spolku Rosteme s dětmi, z. s., a zároveň ji uveřejnit na stránkách „https://www.rostemesdetmi.cz/“.

Slevy

Sourozenecká sleva činí 15% z jednoho členského příspěvku. Tato sleva se bude počítat u nově příchozího sourozence a z jeho docházky. Sleva pro samoživitelky činí 10%. Slevy nelze sčítat.

Den seznámení s Jasněnkou

Cena za 1 dospělého a max. 2 děti je stanovena na 350,- za celý den. V ceně je i oběd a odpolední svačina. Částky jsou splatné hotově před zahájením programu průvodci. Aby byl Den s Jasněnkou pro rodinu co nejpřínosnější, doporučujeme co největší zapojení zákonného zástupce a dítěte do chodu dne – účast na ranním kruhu, zapojení se do aktivit, společný oběd, apod.

Financování kulturních akcí – jízdné, vstupné

Úhradu jízdného a vstupného hradí zákonný zástupce nebo pověřená osoba (dále jen zákonný zástupce) dětí, které se akce účastní. Částka je oznámena zákonným zástupcům optimálně týden, minimálně však 24 hodin předem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Částka je splatná ráno v den akce přímo průvodci.

Vyšší moc

V případě situací, jež jsou mimo kontrolu zřizovatele (vyšší moc) a jež mají zásadní vliv na možnost dostát závazkům provozovat Lesní klub v uvedeném rozsahu platí, že v případě omezení, ale nepřerušení provozu LK ze strany spolku z důvodu vyšší moci nejsou zákonní zástupci zproštěni povinnosti hradit příspěvek nebo oprávněni požadovat slevu z příspěvku či jeho vrácení. V případě přerušení provozu ze strany spolku z důvodu vyšší moci jsou zákonní zástupci oprávněni požadovat slevu až do výše 20% z pravidelného měsíčního příspěvku. Za vyšší moc se pro tyto účely považují zejména přírodní katastrofy, epidemie, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související jednání orgánů veřejné moci, včetně nařízení či doporučení orgánů docházku dítěte přerušit. Pokud nebude ze strany spolku z důvodu vyšší moci možné opětovně zahájit provoz ani po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se spolek a zákonní zástupci na dalším spravedlivém uspořádání vztahů s přihlédnutím k vyšší moci.

Dary a sponzorování LK Jasněnka

Spolek Rosteme s dětmi, z. s., jako zřizovatel, přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Jasněnka.

Možnosti darování:

* bezhotovostní převod na účet spolku

* finanční dar v hotovosti,

* věcný dar, přičemž výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.

Zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:

* potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč),

* darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč).

Dar v minimální výši 1000,- Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000,- Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte

Provozní doba v rámci celodenního programu je od 8:00 do 16:30. Průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte zákonným zástupcem dítěte.

Předávání dítěte

* Děti předávají a vyzvedávají osoby uvedené v Přihlášce dítěte od 8:00 do 8:45 hod. – prosíme zákonné zástupce o dochvilnost při předávání dětí, zpoždění narušuje klidný průběh dne. Ranní předávání dětí a jejich odpolední vyzvedávání doporučujeme v co největší míře za doprovodu zákonných zástupců. Tímto vzniká jedinečný prostor pro sdílení, ať už ráno či při odpolední reflexi. Předávání dítěte probíhá v zázemí LK Jasněnka, na adrese Malenovice č. p. 241, pokud nebude předem oznámeno jiné místo předání. Předání probíhá minimálně očním kontaktem zákonného zástupce a průvodce, je vědomé a zřejmé. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Zákonný zástupce předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte, dále je zodpovědný za doplnění náhradního oblečení dítěte v zázemí LK Jasněnka. Průvodce není povinen převzít dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v klubu. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte musí být dítě vyzvednuto hned jak je to možné. V Přihlášce dítěte je telefonní číslo na osobu, která toto vyzvednutí může obratem zajistit. Při slavnostech a společných akcích (výlety se zákonnými zástupci, brigády) zodpovídají za dítě zákonní zástupci.

Vyzvedávání dítěte

Zákonní zástupci vyzvedávají své dítě od 15:30 do 16:30 hod. – zde rovněž žádáme o dochvilnost. Zákonný zástupce při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na kompletní stav oblečení v zázemí klubu. Zákonní zástupci jsou při vyzvedávání informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte. Zákonný zástupce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem. Předání probíhá minimálně očním kontaktem zákonného zástupce a průvodce, je vědomé a zřejmé.

Omluvy z pravidelné docházky

K přihlašování a odhlašování docházky (a obědů) slouží webová aplikace, kterou si administrují sami rodiče. V případě absence dítěte v LK Jasněnka, např. z důvodu onemocnění, je potřeba dítě omluvit jeden den předem nejpozději do 17. hodiny, v tomto případě náleží dítěti náhrada. Pokud ráno, kdy má dítě jít do klubu, zákonný zástupce zjistí, že je dítě nemocné, je možné se do 8:00 odhlásit SMS zprávou na tel. č. 775 664 797. V případě déletrvající absence je nutno tuto skutečnost nahlásit SMS zprávou na tel. č. 775 664 797 a nejlépe také zprávou prostřednictvím interního informačního systému.

Změny v počtu dní docházky

Snížení počtu dní docházky v týdnu dítěte je nutné hlásit 2 měsíce předem e-mailem, po dobu 2 měsíců od nahlášení platí plná původní sazba členského příspěvku. Požadavku na zvýšení počtu dní docházky lze vyhovět v případě, že to umožňuje kapacita. Zákonný zástupce sdělí do 30. dubna probíhajícího školního roku e-mailovou zprávou, zda bude dítě pokračovat v následujícím školním roce a v jakém režimu docházky. Docházka dítěte je nepřenosná na sourozence či jiné další osoby.

Náhradní docházka

V případě, že je dítě omluveno jeden den předem do 17. hodiny, má nárok na náhradní docházku. Platnost náhrad je 60 dnů, poté náhrada propadá, zároveň však platnost náhrad automaticky končí k 30. 6. daného školního roku tzn. náhrady nelze využít v prázdninovém provozu. Náhradu může dítě vybrat pouze pokud je zákonný zástupce členem spolku Rosteme s dětmi, z.s. Přihlášení dítěte na náhradu provádí rodič rovněž prostřednictvím webové aplikace. V případě, že dítě navštěvuje lesní klub všechny 4 dny, tedy od pondělí do čtvrtku a vznikne mu během školního roku nárok na náhradu, má podle počtu náhrad nárok na 100% slevu až 4 dní prázdninového provozu.

Chod LK Jasněnka

Organizace dne

8:00 – 8:45 příchod dětí, předání dítěte průvodci

8:00 – 9:00 volná hra na zahradě

9:00 – 9:30 ranní přivítání, povídání, zpívání, hra, seznámení s plánem dne

9:30 – 12:00 dopolední program v přírodě (výprava do lesa, k potoku aj.)

10.00 dopolední svačinka

12:00 – 12:45 oběd

12:45 – 14:00 odpočinek po obědě (hra na etnické nástroje, čtení příběhů a pohádek), spaní

14:00 – 16:30 tvoření, volná hra na zahradě, individuální program dle zájmu dětí

15.00 odpolední svačinka

15:30 – 16.30 vyzvedávání dětí, reflexe se zákonnými zástupci

Pracovníci LK Jasněnka

O skupinu maximálně 16 dětí se starají 2 dospělé osoby – průvodci. Při práci s dětmi uplatňujeme prožitkové učení, intuitivní pedagogiku, environmentální učení v souladu s cykly v přírodě, připomínáme si tradice, zvyky a rukodělné činnosti našich předků, kreativně a umělecky tvoříme i muzicírujeme. Inspirují nás knihy: Vychováváme děti a rosteme s nimi (Naomi Aldort), Respektovat a být respektován (Jana Nováčková a manželé Kopřivovi), Najděte si svého marťana (Marek Herman), Tajuplné dětství (Maria Montessori) aj.. Stále se vzděláváme a pracujeme na osobním rozvoji. Podrobnější informace o průvodcích a dalších spolupracovnících naleznete na našich webových stránkách.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Obecně Průvodci absolvovali kurz první pomoci. Průvodci mají stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel zákonných zástupců a záchranných složek a mobilní telefon. Zákonný zástupce je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Jasněnka. Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Alergie Zákonní zástupci jsou povinni informovat LK Jasněnka o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.). Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK Jasněnka. Zákonný zástupce bere na vědomí a souhlasí s přítomností zvířat na pozemku LK a kontaktem jeho dítěte s nimi.

Kdy dítě nechat doma Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů), kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů), průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů), bolest v uchu, bolest břicha, bolest při močení, vši, v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.). Průvodce může odmítnout dítě do LK Jasněnka přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Akutní stavy v průběhu pobytu v LK Jasněnka

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Jasněnka (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou zákonní zástupci telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni zákonní zástupci. V případě úrazu průvodce vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni zákonní zástupci. Průvodce poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Zákonný zástupce podpisem přihlášky dítěte souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti průvodcem.

Klíšťata V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodci nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události zákonného zástupce při vyzvedávání dítěte. Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část. Zákonní zástupci dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu v LK Jasněnka.

Vybavení dětí – Co na sebe:

Léto: Pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné), triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda, v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty, pokrývka hlavy.

Zima: Pevná nepromokavá obuv, triko s dlouhým rukávem – nejlépe funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály), mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna), termo legíny, zateplené kalhoty + bunda/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větruodolná, teplé ponožky, nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla.

Co s sebou:

Na výpravu: Dítě přichází do LK Jasněnka oblečeno dle aktuálního počasí, v tomto oblečení půjde na výpravu (doporučené oblečení viz níže), batůžek s prsním popruhem (lze došít), do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termo obalu).

Do boxu v zázemí: Spacák/deku pro odpolední odpočinek + polštářek, oblíbený plyšák (vše je uloženo v boxu v zázemí), taška s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, termo legíny (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky.

Za každodenní kontrolu a průběžné doplňování náhradního oblečení zodpovídají zákonní zástupci. Veškeré oblečení i obuv jsou podepsané.

Pravidla LK Jasněnka

Pravidla jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a plynulosti chodu klubu. Provozní pravidla jsou zákonným zástupcům a dětem sdělována na společných setkáních, dětem pak na začátku a v průběhu školního roku. Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v zázemí LK Jasněnka i na jiných místech, kde LK Jasněnka zajišťuje program.

Etická pravidla

* Chovám se ke druhým tak, jak chci, aby se chovali k mě. Respektuji hranice druhého. * Řeknu, když potřebuji pomoc. * Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení * „Dost to stačí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

Pravidla pobytu v zázemí

* Do klubu nepřináším hračky z domova, les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji. * Dbáme, aby vstupní brána i branka byla zavřená a zajištěná.

Pravidla pobytu v lese

* Když uslyším smluvené znamení, přiběhnu. * Mimo zázemí LK Jasněnka vždy vidím a slyším kamaráda. * Čekám na potkávacích místech. * Když slyším své jméno, odpovím. * S ostrými předměty chodím pomalu (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád. * Na stromy lezu po domluvě s průvodcem. * Nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků. * Jím pouze to, co jistě znám, pokud si nejsem jist, zeptám se průvodce. * Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem. * Vlastní odpadky přinesu zpět do zázemí LK Jasněnka, případně zanechám v odpadkovém koši. * Zůstávám se skupinou; neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými).

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

* Nářadí slouží pouze k práci, ne ke hrám.

Pravidla u ohně v ohništi/v peci:

* Oheň je zakládán pouze pod dohledem průvodce. * Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem. * Za uhašení ohně zodpovídá průvodce. V případě odpoledních kroužků přebírá za oheň zodpovědnost dospělá osoba, která vede odpolední kroužek.

Krizový plán LK Jasněnka má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

Pojištění Spolek Rosteme s dětmi, z.s. je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s.. * Součásti smlouvy je pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu.

Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.

Tento Provozní řád nabývá platnosti dne 1. 7. 2022 a účinnosti dne 1. 9. 2022.