Provozní řád Mini Jasánek

Provozní řád – Jasáneček

Platnost: od 1. 11. 2019

Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163

Email: info@lkjasanek.cz web: www.lkjasanek.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Kučerová

Koordinátorka: Ing. Michaela Černínová, PhD.

Průvodkyně: Martina Miklošová

Adresa: Lesní klub Jasánek, Krásná 290, 739 04

PROVOZNÍ INFORMACE

 • Provozní řád Lesního klubu Jasánek (dále jen LK Jasánek) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, tj. spolek Rosteme s dětmi, z. s.
 • Provozní řád LK Jasánek se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.
 • Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u předsedy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

ZÁZEMÍ

 • Zázemím pro náš lesní klub je chata v Krásné, č.p. 290, v nádherném údolí Jestřábího potoka, pár metrů od autobusové zastávky Krásná, lesní správa.
 • Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové, rodiče, ostatní zaměstnanci LK Jasánek.

Zázemí

 • Chata je využívána k programu, odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí a rodičů.
 • Chata je v chladných dnech vytápěna kamny zabezpečenými proti úrazu. Je zde zavedena elektřina. V přízemí je hlavní pokoj, kuchyň, komora, záchod. V prvním patře chaty jsou další dva pokoje.
 • Součástí kuchyně je sporák, chladnička a dřez s tekoucí teplou a studenou vodou.
 • Hasicí přístroj je umístěn v kuchyni. Lékárnička je umístěna v kumbále v chatě.
 • Prostor je možné větrat dveřmi a okny.
 • Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.

Zajištění toalet a nakládání s odpady

 • Sociální zařízení je ve formě splachovacího záchodu umístěného v chatě. Součástí domku je sprcha, umyvadlo s tekoucí vodou.
 • Toaleta je opatřena schůdky a dětským prkénkem.
 • K dispozici je nočník.
 • V chatě i před chatou jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
 • Na zahradě je umístěn kompost pro zpracování bio odpadu.
 • Užitková voda je odebírána přípojkou z pramene nad chatou.
 • Pitná voda je denně dovážena čerstvá v kanystrech.

Zahrada

 • Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 2500 m2, vybudována a vybavena v přírodním a permakulturním stylu.
 • Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, hracími prvky jsou hřiště, pískoviště, zatravněný kopec, prolézačka z kmenů stromů a kamenů, permakulturní záhon, bylinná spirála, místo pro pozorování volné přírody, hudební koutek, skrýše z vrbového proutí. Na zahradě jsou zasazené rozličné druhy jedlých stromů, keřů, rostlin a bylin. Povrchy jsou tráva, dlažba.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

 • LK Jasáneček je otevřen dětem ve věku od 1 do 3 let v doprovodu rodičů.
 • Provozní doba LK Jasáneček je v pátek od 9:00 do 12:45 hodin.
 • Děti se schází v místě provozovny LK Jasánek.
 • Rodiče využívají k parkování parkoviště v blízkosti provozovny.

Rodiče dbají, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní brána i branka.. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasánek nezajišťuje provoz v době letních prázdnin, vánočních prázdnin, jarních prázdnin a státních svátků.

KAPACITA DĚTÍ

Kapacita skupiny v LK Jasáneček je 6 dětí s rodičem na jednoho pedagoga. Pokud zájem převyšuje kapacitu LK Jasáneček, vede zřizovatel seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí.

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK JASÁNEČEK:

Na přijetí dítěte do LK Jasáneček není právní nárok.

ZÁPIS A PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Zápis dětí do LK Jasáneček probíhá v průběhu celého roku. Při zájmu převyšujícím kapacitu vede zřizovatel seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a podle kritérií přijetí. Pro přihlášení do LK Jasáneček nás kontaktujte na e-mailové adrese info@lkjasanek.cz.

FINANCE

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Jednorázový příspěvek činí 190 Kč. Je možné si koupit permanentku ve výši 1 200 Kč. V ceně je 8 vstupů s platností 10 týdnů.

DEN SEZNÁMENÍ S JASÁNEČKEM

Příspěvek je dobrovolný.

FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ – JÍZDNÉ, VSTUPNÉ

Úhradu jízdného a vstupného hradí rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba (dále jen rodič) dětí, které se akce účastní. Cena je oznámena rodičům optimálně týden, minimálně však 24 hodin předem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Platba je hrazena ráno v den akce přímo průvodci, nebo dle dohody jinak.

DARY A SPONZOROVÁNÍ LK JASÁNEK

Spolek Rosteme s dětmi, z. s., jako zřizovatel, přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Jasánek.

Možnosti darování:

 • bezhotovostní převod na účet spolku
 • finanční dar v hotovosti,
 • věcný dar, přičemž výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.

Zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:

 • potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč),
 • darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč).

Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

PŘÍCHOD, ODCHOD A OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE S RODIČEM

Provozní doba v rámci celodenního programu je od 9:00 do 12:00. Odpovědnost za dítě zůstává na přítomné rodiči, průvodce vede program pro rodiče s dětmi.

PŘÍCHOD

 • 9:00 – 9:30 hod. – prosíme rodiče o dochvilnost, zpoždění narušuje klidný průběh dne
 • místem příchodu je zázemí LK Jasánek, na adrese Krásná č. p. 290, pokud nebude předem oznámeno jiné místo předání
 • rodič nebo pověřená osoba informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).
 • rodič s dítětem přichází dostatečně oblečení s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte, rodič je zodpovědný za své dítě.

UKONČENÍ PROGRAMU LK JASÁNEČEK

 • program LK JASÁNEČEK končí ve 12:45

OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE S RODIČEM

Pokud víte, že se s dítětem nebudete moci daný týden zúčastnit, prosíme o sdělení této informace průvodkyni.

CHOD LK JASÁNEČEK

ORGANIZACE DNE

9:00 – 9:30 Příchod, přivítání + okénko pro rodiče

9:30 – 11:30 Dle počasí výprava, pobyt na zahradě, aktivity uvnitř Jasánkova zázemí

11:30 – 11:45 Příprava na společný oběd

11:45 – 12:15 Oběd – polévka

12:15 – 12:45 Rozloučení + úklid zázemí Jasánku

PRACOVNÍCI LK JASÁNEČEK

O program se stará 1 dospělá osoba – průvodce spolu se všemi přítomnými rodiči.

Při práci s dětmi uplatňujeme prožitkové učení, intuitivní pedagogiku, přístupy dle

M. Montessori, environmentální učení v souladu s cykly v přírodě, připomínáme si tradice, zvyky a rukodělné činnosti našich předků, kreativně a umělecky tvoříme i muzicírujeme. Inspirují nás knihy: Vychováváme děti a rosteme s nimi (Naomi Aldort), Respektovat a být respektován (Jana Nováčková a manželé Kopřivovi), Najděte si svého marťana (Marek Herman), Tajuplné dětství (Maria Montessori) aj.. Stále se vzděláváme a pracujeme na osobním rozvoji. Průvodci lesního klubu mají kurz První pomoci. Podrobnější informace o pedagozích a dalších spolupracovnících naleznete na našich webových stránkách.

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI

Chod lesního klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti, zároveň pak spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí pozitivní prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí klubu atd.).

Rodič má právo projevit jakékoli připomínky k chodu lesního klubu a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodci. Uvítáme náměty a nápady, které mohou přispět k obohacení našeho programu i chodu LK. Rodiče dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu e- mailem, informacemi vyvěšenými na naší webové stránce nebo formou rodičovské schůzky.

Rodiče se mohou podílet na chodu klubu svými podněty, pomocí s přípravami na slavnostech, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce), materiální výpomocí apod. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s průvodcem v zázemí klubu – mimo dobu hlavního programu, email, SMS, v akutním případě telefon.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

Obecně

Průvodci absolvovali kurz první pomoci.

Průvodce má stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Alergie

Rodiče jsou povinni informovat průvodce LK Jasáneček o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.). Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK Jasáneček. Rodiče by měli mít pro alergické děti příslušné léky.

Kdy zůstat s dítětem doma

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů),
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů),
 • průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů),
 • bolest v uchu,
 • bolest břicha,
 • bolest při močení,
 • vši,
 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.).

Průvodce může odmítnout rodiče s dítětem do LK Jasáneček přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Akutní stavy, klíšťata v průběhu pobytu v LK Jasáneček

 • řeší přítomný rodič
 • Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část.
 • Rodiče dbají na řádné prohlídnutí dítěte po pobytu v LK Jasáneček.

Co s sebou:

 • Dítě i rodič přichází do LK Jasáneček oblečeno dle aktuálního počasí, v tomto oblečení půjdou na výpravu (doporučené oblečení viz níže),
 • Do baťůžku: náhradní oblečení, podložku na sezení venku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termo obalu).

PRAVIDLA LK JASÁNEK

Pravidla jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a plynulosti chodu klubu.

Provozní pravidla jsou rodičům a dětem sdělována na rodičovských schůzkách, dětem pak na začátku a v průběhu školního roku.

Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v zázemí LK Jasánek i na jiných místech, kde LK Jasánek zajišťuje program.

ETICKÁ PRAVIDLA

 • Chovám se ke druhým tak, jak chci, aby se chovali k mě. Respektuji hranice druhého.
 • Řeknu, když potřebuji pomoc.
 • Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení

„Dost to stačí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

PRAVIDLA POBYTU V ZÁZEMÍ

 • do klubu nepřináším hračky z domova, les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji
 • dbáme, aby vstupní brána i branka byla zavřená a zajištěná

PRAVIDLA POBYTU V LESE

 • když uslyším píšťalku, činelky nebo svolávací písničku, přiběhnu
 • mimo zázemí LK Jasánek vždy vidím a slyším ostatní
 • čekám na potkávacích místech
 • když slyším své jméno, odpovím
 • s ostrými předměty chodím pomalu (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád
 • na stromy lezu po domluvě s průvodcem
 • nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků
 • jím pouze to, co jistě znám, pokud si nejsem jist, zeptám se pedagoga
 • hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem
 • vlastní odpadky přinesu zpět do zázemí LK Jasánek, případně zanechám v odpadkovém koši
 • zůstávám se skupinou; neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými)

Pravidla u ohně v ohništi/v peci:

 • Oheň je zakládán pouze pod dohledem dospělé osoby s vědomím průvodce.
 • Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.
 • Za uhašení ohně zodpovídá průvodce. V případě odpoledních kroužků přebírá za oheň zodpovědnost dospělá osoba, která vede odpolední kroužek.

Krizový plán

 • LK Jasánek má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

Pojištění

 • LK Jasánek je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s..
 • Součásti smlouvy je pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu.
 • Zodpovědnost za dítě zůstává na rodiči.

Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem. Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2018.