Pedagogická koncepce

Co průvodce inspiruje

Matka příroda
S dětmi trávíme co nejvíce času venku, v přírodě. V přírodě zažíváme klid, harmonii, vědomí celku, učíme se úctě k životu, chápat souvislosti a vnímat Matku Zemi jako celistvou bytost, kterou je potřeba chránit. Pozorujeme a zažíváme proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích.

Pohyb a tvoření
Bytí venku prospívá našemu tělu, které je otužilé, obratné, zdatné, silné a sebejisté v různých typech terénu. Příroda nás inspiruje ke tvoření a hrám, rozvíjí naši fantazii a kreativitu na všech úrovních (hrubá a jemná motorika).

Prožitkové učení
Zkoumáme všemi svými smysly (smyslová výchova), žasneme, objevujeme, experimentujeme, spontánně si hrajeme a učíme se o světě. Nacházíme své vlastní hranice a získáváme tak vlastní zkušenosti, které jsou nepřenositelné.

Kontinuita a rytmus
Vše je rytmus, vše se neustále proměňuje. Vnímáme tyto změny v přírodě, u sebe, v našich životech. Máme přímý kontakt se zemí – pěstujeme vlastní bylinky a zeleninu. Hospodaříme a staráme se o zásobu dřeva na topení. Povídáme si příběhy, čteme, hrajeme divadlo, vyrábíme vlastní hračky a nástroje aj. – Navazujeme na život našich předků, jednoduchost, skromnost jejich žití, jejich dovednosti a um. Připomínáme si oslavy svátků a tématicky tvoříme. Mezigeneračně propojujeme.

Rovnost a respekt
Všichni (dospělí, děti) jsou v rovnosti, respektují druhého a jsou respektováni, vzájemně si naslouchají. Jsme inspirováni knihami Vychováváme děti a rosteme s nimi (Naomi Aldort), Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi), Najděte si svého marťana (Marek Herman), Nenásilná komunikace (Marshall B. Rosenberg). Máme jasná pravidla – chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.

Sám i ve skupině
Menší kolektiv dětí a věkově smíšené skupiny jsou výhodou – děti se navzájem motivují, učí, vysvětlují, pomáhají si, snaží se domluvit a řešit problémy. Děti nacházejí své místo a svou roli v partě, učí se rozhodovat se samy za sebe, např. zda si hrát s ostatními, nebo být sám. Učí se samostatnosti, sebedůvěře a zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Atmosféra důvěry
Průvodci vytvářejí prostor s jasnými hranicemi a pravidly, prostor bezpečný (ve všech významech tohoto slova), uvnitř kterého se dítě svobodně projevuje, objevuje, učí, hraje si. Je-li tento prostor takový, dítě svou přirozenou touhou poznávat a objevovat přichází s vlastními náměty ke svému růstu a poznání.
Průvodce vytváří svou přítomností, svým jasným postojem a vědomým chováním prostor lásky a důvěry – chráněný a podporovaný prostor, ve kterém se děti mohou svobodně projevovat, objevovat a stát samy sebou. Pozoruje děti a citlivě reaguje na jejich podněty a potřeby – vždy se nechává vést dítětem, pozoruje jej a přizpůsobuje prostředí. Je tak trochu alchymistou. Ideálně je člověkem otevřeným, soucitným, trpělivým, klidným, vyrovnaným, šťastným a s touhou stále se učit. Průvodce se vědomě snaží nehodnotit, nesrovnávat děti, netrestat, nechválit ani neopravovat.

Intuitivní přístup
Klíčová je zde osobnost průvodce. Intuitivní průvodce vědomě nekoná či vědomě koná. Je to člověk, který je rád s dětmi a současně je ochoten nastoupit na svou osobní cestu sebepoznání. Tato cesta je s dětmi velmi intenzivní, plná každodenních, malých i velkých výzev a v podstatě nikdy nekončí. Tak to je – rosteme s dětmi.

Další aktivity
Další aktivity jsou zařazovány do průběhu dne v LK (dle zájmu dětí a ročního období) :
Dramatická výchova, muzicírování (rytmus, hra na tělo, hra na bubny a další rytmické hudební nástroje, koncovky aj.), zpívánky, tanečně-pohybové hry, výtvarné tvoření, dětská jóga, angličtina.