Informovaný souhlas

Jako zákonný zástupce uděluji v souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, který vstoupil v účinnost 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“) souhlas spolku Rosteme s dětmi, z. s. (dále jen „spolek“, provozující Lesní klub Jasánek) ke zpracování osobních údajů mého dítěte.

Souhlasím se zpracováním údajů, jež jsem uvedl(a) v přihlášce svého dítěte k navštěvování lesního klubu, provozovaného spolkem Rosteme s dětmi, z.s. pro administrativní účely a vnitřní potřeby spolku.

Souhlasím se zpracováním fotografie mého dítěte pro vnitřní potřeby spolku.

Souhlasím se zpracováním kontaktních údajů mé osoby pro vnitřní potřeby spolku a to včetně mého telefonního čísla a bankovního spojení.

Souhlasím se zpracováním mé e-mailové adresy za účelem zasílání informací.

Výše udělené souhlasy uděluji pro celé období docházení mého dítěte do lesního klubu. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom(a) svých práv, zejména práv na informace a práva tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu, dále práva na přístup k těmto údajům, práva na jejich opravu a výmaz.