Provozní řád Jasan

PROVOZNÍ ŘÁD LK ŠKOLNÍ PARTY JASAN pro školní rok 2022/23
Platnost: od 1. 9. 2022
Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163
Email: info@lkjasanek.cz, web: www.rostemesdetmi.cz
Koordinátorka za Jasan: Ing. Vladimíra Nitrová, tel. 774 918 936
Provozovna: Pržno 59, 739 11
Číslo bankovního účtu: 2101828404/2010 FIO

O DOKUMENTU
Provozní řád lesního klubu školní party Jasan (dále jen LK) upřesňuje a specifikuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává podrobný přehled a informace o fungování lesního klubu školní party Jasan. Znění tohoto dokumentu je aktualizováno vždy pro každý nový školní rok. S jeho zněním jsou seznámeny všechny zainteresované osoby a svým podpisem se zavazují jej dodržovat. Jeho dodržování je závazné pro všechny členy i pro provozovatele LK školní party Jasan.

SPECIFIKACE ŠKOLNÍ PARTY JASAN
● Školní parta Jasan je součástí lesního klubu (dále LK), který je provozován spolkem Rosteme s dětmi, z.s.
● Děti jsou v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání a zákonní zástupci/rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky. Děti do LK přicházejí pro inspirace a podněty k učení a
pro bytí s ostatními dětmi.
● Děti jsou do LK přijaty po osobní konzultaci se zákonnými zástupci/rodiči dítěte, na základě podepsané přihlášky do spolku Rosteme s dětmi, z.s. a školní party Jasan, dále též dle potvrzeného individuálního
(domácího) vzdělávání registrovanou ZŠ.
● Dětem nabízíme program od 8 – 15.00 h, 4 dny v týdnu – pondělí, úterý, středa, čtvrtek.
● Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a Přírodní školy F. Tichého.
● Náklady – jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi a platí členské příspěvky.

ZÁZEMÍ
● Zázemí školní třídy je v Pržně, č.p. 59
● Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové i rodiče/zákonní zástupci.

PROVOZNÍ PODMÍNKY
● Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem škol zapsaných v registru MŠMT.
LK nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků.
● Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu v zázemí i ve volné přírodě za každého počasí, a dále též na výletech, slavnostech a mimořádných akcích, o kterých jsou předem informováni.
● Provoz je zajištěn v po, út, st a čt, a to buď přímo v zázemí školní party, či v případě výletu/výpravy na jiném místě. O této změně jsou zákonní zástupci/rodiče informováni předem, a to buď osobně či prostřednictvím informačního systému školy, sekce Plán. Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v souladu s bodem „Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte“ tohoto Provozního řádu (viz níže).

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ PARTY JASAN
Na přijetí dítěte do LK není právní nárok. Před přijetím dítěte do LK se zákonný zástupce seznámí s pedagogickou koncepcí, přístupem, zázemím, průvodci LK, provozním řádem a platbami za docházku. Zákonní zástupci/rodiče a dítě se účastní návštěvy školní party Jasan a probíhá osobní konzultace. Poté průvodci školní party Jasan a členové Výboru spolku Rosteme s dětmi, z. s. rozhodnou o přijetí dítěte do LK.

PŘIJETÍ DÍTĚTE, ZKUŠEBNÍ DOBA, UKONČENÍ DOCHÁZKY
Dítě je přijato ke dni uvedenému v Přihlášce dítěte k docházce do školní party Jasan.
Podpisem přihlášky se provozovatel a rodiče/zákonní zástupci dítěte dohodnou na oboustranné zkušební době dvou měsíců, během které je možno okamžitě bez udání důvodu ukončit docházku. Zkušební doba začíná běžet dnem, kdy dítě reálně začne docházet do LK. Ukončení docházky je oznámeno odeslání zprávy příslušné straně na e-mailovou adresu. Po uplynutí zkušební doby se dítě automaticky závazně přihlašuje na celý školní rok. V případě potřeby je možné se domluvit na ukončení docházky dítěte během školního roku a to dva měsíce před plánovaným ukončením docházky. Po tuto dobu zákonný zástupce dále hradí členský příspěvek.
Všichni rodiče jsou povinni do 30. dubna probíhajícího školního roku sdělit e-mailovou zprávou, zda bude dítě pokračovat v následujícím školním roce. Neučiní-li tak, bude s docházkou dítěte počítáno.

Zájemci o školní partu Jasan
Zájemci se mohou ozývat v průběhu celého roku. Pro osobní setkání a návštěvu nás kontaktujte na e-mailové adrese info@lkjasanek.cz nebo koordinátora LK.

FINANCE
Výše členského příspěvku pro školní rok 2022/23 činí 6 100,- Kč/měsíc. Příspěvek lze zaplatit i jednorázově a lze též přispívat větší částkou.
Členský příspěvek se platí vždy na 1 měsíc dopředu. Platbu je třeba provést bankovním převodem na č. ú.: 2101828404/2010 (FIO banka), nejpozději do 1. dne měsíce, který předchází měsíci docházky, za který se
příspěvek platí, tj. příspěvek na říjen je třeba uhradit do 31. srpna.
Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.
Členské příspěvky v průběhu letních prázdnin jsou dobrovolné a jsou formou příspěvku v jakékoli výši, která může podpořit průvodce v období prázdnin či v přípravě a vylepšování zázemí dětem.
Rodiče sourozenců mohou uplatnit sourozeneckou slevu na druhé a další dítě, která pro šk. rok 2022/23 činí 300,–/dítě. Školní příspěvek po uplatněné slevě činí tedy 5800,–.

Návštěva školní party
Cena za návštěvní den v LK činí 400,- Kč plus 80,– Kč za oběd, který je nutný den předem nahlásit. Částka je splatná hotově před zahájením programu průvodci. Návštěvu je třeba dopředu telefonicky domluvit s
koordinátorem LK. Za návštěvu neplatí zájemci o LK z řad členů Rosteme s dětmi, z.s.

Financování expedic, výjezdů a kulturních akcí – jízdné, vstupné
Součástí pedagogické koncepce jsou výpravy a výlety na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel aj. O výletních dnech pedagog včas a předem vždy informuje rodiče/zákonné zástupce dítěte v Plánu a prostřednictvím školního informačního systému. Účast na výpravách je dobrovolná. Tyto výdaje jsou plně hrazeny zákonnými zástupci/rodiči. Pro účely pravidelných výprav je založen třídní fond, ve kterém rodič sleduje výdaje a doplňuje kredit.

STRAVOVÁNÍ
Děti si nosí své dopolední i odpolední svačiny a zajišťují si vlastní pitný režim. Výše příspěvku na obědy závisí na dodavateli stravy. Je vždy dopředu konzultována s rodiči.
Do 10.dne následujícího měsíce se provádí vyúčtování, splatné do konce daného měsíce na účet:
2101828404/2010.
Oběd je nutné odhlásit formou SMS jeden pracovní den předem do 10:00 Katce Stonišové na tel. č. 724 840 306 (Tzn. jídlo na středu lze odhlásit do úterý, 10:00.) V SMS zprávě uveďte jméno dítěte a dny, na které chcete oběd odhlásit.

PŘEDÁVÁNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE
Provozní doba školní party Jasan je 8.00 – 15 hodin. Mimo tuto provozní dobu je za dítě zodpovědný rodič.
Přebírání a předávání dětí upravuje Informovaný souhlas rodiče na daný školní rok. Místem je buď zázemí LK nebo místo srazu v případě programu mimo zázemí.
Pro běžné dny v zázemí Pržno 59 – děti 1. trojročí Dáši Vlčkové, děti 2. trojročí Vlaďce Nitrové
Pro dny D – posílejte sms Martinovi Miklošovi, Vítězi či Dáši Vlčkové

PRŮVODCI LK
● O skupinu dětí školní třídy pečuje vždy nejméně jeden průvodce.
● Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori, Přírodní školy F.
Tichého, intuitivní a zážitkové pedagogice a bytí venku v přírodě.
● Hlavním pedagogem prvního trojročí je Mgr. Dáša Vlčková, pro druhé trojročí je garantem Humanitní a jazykové sekce Ing. Vladimíra Nitrová, garantem Přírodovědné sekce PaedDr. Karla Javorková. Děti se
v rámci svého učení setkávají i s dalšími inspirativními dospělými z členské základny spolku, kteří jim dávají ze sebe to nejlepší a sdílí s nimi své zkušenosti z praxe.
● Podrobné informace o pedagogické koncepci a přístupu jsou k dispozici na webových stránkách
Rosteme s dětmi, z.s.
● Průvodci pro školní rok 2022/23 a kontakty na ně:

  • Dáša – 730 175 733
  • Katy – 720 738 594
  • Kája Javorková – 728 634 863
  • Vlaďka – 774 918 936
  • Marci – 608 549 018
  • Katka Stonišová – 724 840 306
  • Martin – 732 667 515
  • Honza – 602 518 075
  • Vítěz – 608 811 669
  • Blanka – 604 849 215

PRAVIDLA ŠKOLNÍ PARTY JASAN
● Základním pravidlem školní třídy je: úcta k sobě, druhým a prostředí.
● Ve školním týmu jsou všichni bez ohledu na svůj věk či vzrůst otevřeni objevovat, učit se a žasnout.
Každým členem týmu je vědomě podporována vzájemná úcta, uznání a rovnost. Snažíme se naplňovat
přístup „hlava, srdce, ruka v souladu“ a takto integrovaně, upřímně a citlivě i komunikovat.

HARMONOGRAM DNE
Průběh dne
7.30 – 8.00 postupný příchod dětí
8.00 – 11.30 objevná a tvořivá činnost dětí dle jejich preferencí, uvnitř či v terénu (učení = veškeré aktivity,
které děti rozvíjí), 3-hodinový cyklus s ukázkami v návaznosti na Velké příběhy, prezentace montessori pomůcek aj., svačina individuálně v průběhu cyklu
11.30 – 12.30 příprava stolování, oběd, úklid po obědě
12.30 – 14.30 odpolední program
14.45 – 15.00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči
Ve středy 13.30 – 14.30 odpoledne máme společné elipsy.

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI
● Chod LK by se neobešel bez spolupráce s rodiči, která je nedílnou součástí jeho udržitelnosti.
● Za společným cílem – všichni dospělí (tým průvodců a rodiče) věří, že každý z nás v sobě nese svůj
životní plán (své poslání, svůj dar, žije svůj osobní příběh) a tedy má v sobě všechny dispozice k tomu
jej uskutečnit, naplnit. Úkolem dospělých v Rosteme s dětmi, z.s. je být zvídavý pozorovatel a s každým
dítětem individuálně jeho životní plán hledat a vytvářet podmínky pro jeho objevování a uskutečňování.
Při tomto procesu se otevřít příležitosti více se poznávat a růst společně s dětmi.
● Úloha dospělých, schopnost spolupracovat, komunikovat a stavět vztahy na vzájemné důvěře je v LK
klíčová. Učíme se komunikovat dle principů Nenásilné komunikace M. Rosenberga a dodržovat Etický
kodex dospělých v Jasanu.
● Jasan jako příležitost a prostor aktivně spolu-tvořit – vztahy mezi rodiči se tvoří při společné smysluplné
práci a spolu prožitých chvílích. Např. Společné budování a zvelebování zázemí, zařizování, zajišťování
materiálních a finančních zdrojů, rodičovské schůzky, přípravy oslav a akcí pro sousedy, ostatní členy
spolku a veřejnost, při tvorbě projektů a grantů, organizaci výprav a expedic, zajišťování spolujízd,
doprovodu dětí na akcích atd.
● Rodič má právo projevit jakékoli připomínky k chodu LK a konzultovat výchovné i jiné problémy
svého dítěte s průvodci, ideálně ústně a osobně pro možnost oboustranné reakce, lepšího pochopení a
vzájemného hledání řešení, které uspokojí obě strany (win-win). Náměty a nápady, které mohou přispět
k obohacení jsou více než vítány. Sdílení tipů, rad, doporučení je možné též písemně prostřednictvím
chatu sdíleného informačního systému.
● Rodiče dětí jsou informováni o dění v LK prostřednictvím informačního systému, ústně nebo formou
rodičovské schůzky. Termín rodičovských schůzek je oznámen rodičům e-mailem min. 14 dnů předem.
Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s průvodci v zázemí klubu (dle dohody či v
konzultačních hodinách), e-mail, SMS, v akutním případě telefon.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE
Obecně
● Průvodci absolvovali kurz první pomoci.
● Průvodci mají stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních
čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.
● Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po
nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou
pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK. Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o
zdravotním stavu dítěte.
Alergie
Rodiče jsou povinni informovat LK o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.).
Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK. Alergické děti by měly být individuálně
vybaveny léky.
Kdy dítě nechat doma
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
● zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů),
● kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,
● zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů),
● průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů),
● bolest v uchu,
● bolest břicha,
● bolest při močení,
● vši,
● v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.).
Průvodce může odmítnout dítě do LK přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.
Akutní stavy v průběhu pobytu v LK
● Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.),
budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.
● V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni
rodiče.
● V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá
záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.
● Klíšťata – v případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Průvodci nález zapisují do
Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.
● Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v
zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne
23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského
kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké
boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak
opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část. Rodiče
dbají na řádné prohlédnutí dítěte po návratu z LK.

VYBAVENÍ DĚTÍ
Obecně:
● dítě přichází oblečeno dle aktuálního počasí,
● batoh s prsním popruhem, do batohu: malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední a
odpolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termo obalu).
V zázemí školní party:
● plně vybavené pouzdro, podepsaný box/složky/šanon s učebnicemi, sešity a pracovními listy
● rýsovací pomůcky, kalkulačka (děti od 4. ročníku)
● Atlas světa (děti od 4. ročníku)
● přezůvky,
● taška do šatny s náhradním oblečením dle sezóny.
Za každodenní kontrolu a průběžné doplňování náhradního oblečení se učí zodpovídat samy děti.

Vybavení na dny D:
Pohodlný a dostatečně velký batoh (celoročně do něj):

dostatek pití

svačina v boxu

podložka na sezení venku (např. ustřižená karimatka)

pláštěnka (důležitá ochrana i před chladem a promoknutím)

šátek (pokrývka hlavy, neprůhledný pro hry na zakrytí oka/očí, rozlišovací prvek)
podzim / zima / jaro – batoh – náhradní oblečení (ponožky + dva sáčky na nohy pro případ promočení obuvi)

1 ks igelitový sáček menší na promočené ponožky
Léto
● Pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné),
● triko s krátkým/dlouhým rukávem,
● tepláky
● mikina,
● šusťáková bunda,
● v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty,
● pokrývka hlavy.
Zima
● pevná nepromokavá obuv,
● triko s dlouhým rukávem – nejlépe funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály),
● mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna),
● termo legíny,
● zateplené kalhoty + bunda/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větruodolná,
● teplé ponožky,
● nepromokavé rukavice (jedny náhradní v batůžku),
● nákrčník/šála,
● čepice/kukla.

VYŠŠÍ MOC
Žádná ze zúčastněných strana není odpovědná za nesplnění povinnosti z tohoto Provozního řádu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat („vyšší moc“). Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují zejména přírodní katastrofy, epidemie, občanské nepokoje a podobné mimořádné události a s nimi související jednání orgánů veřejné moci, včetně nařízení či doporučení orgánů docházku dítěte přerušit.
V případě omezení provozu LK ze strany spolku z důvodu vyšší moci nejsou rodiče/zákonní zástupci zproštěni povinnosti hradit příspěvek nebo oprávněni požadovat slevu z příspěvku či jeho vrácení.
Pokud nebude ze strany spolku z důvodu vyšší moci možné opětovně zahájit provoz ani po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se spolek a zákonní zástupci na dalším spravedlivém uspořádání vztahů s přihlédnutím k vyšší moci.

Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.
Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/byla seznámena s jeho zněním a souhlasím.
(Seznámení a podepsání Provozního řádu proběhne na první třídní schůzce.)